Top संकल्प की शक्ति Secrets


தேக உணர்வில் ஒரு போதும் வரக் கூடாது. இந்த உலகத்தின் எந்த பொருளின் மீதும் பற்று வைக்கக் கூடாது.

Accentuating his position more, Dr. Chawla also stresses on spiritual power which refers back to the reciting of sure mantras consistently and making it an inseparable A part of our each day routine.

சின்ன சின்ன விஷயங்களில் தன்னுடைய அலட்சியத்தின் பொறுப்பின்மையில் அல்லது வீணாக நினைப்பது மற்றும் பேசுவதில் தவறாக உபயோகம் செய்வதினால் சேமிப்பாகியிருக்கும் புண்ணியத்தின் முதலீடு மற்றும் பிராப்தியாகிருக்கும் ஈஸ்வரிய சக்தியை எப்படி உபயோகிக்க வேண்டுமோ அப்படி செய்ய முடிவதில்லை. இல்லை என்றால் உங்களுடைய ஒரு எண்ணம் கூட மிகவும் சக்திசாலியானது. உயர்ந்த பிராமணர்களின் எண்ணம், ஆத்மாவின் அதிர்ஷ்டத்தின் ரேகையை கிழிப்பதற்கான சாதனம் ஆகும். உங்களுடைய ஒரு எண்ணம் ஒரு சுவிட்ச் ஆகும். அதை ஆன் செய்து ஒரு நொடியில் இருளை அகற்ற முடியும்.

gewilligheid إسْتِعْداد، رِضا охота boa vontade / espontaneidade ochota die Bereitwilligkeit villighed προθυμία buena voluntad/gana abivalmidus موافقت halukkuus bonne volontéרצון रजामंदी voljnost szolgálatkészség, hajlandóság keikhlasan fúsleiki (buona volontà) 喜んですること 기꺼이 하기 pasiruošimas, noras gatavība (kaut ko) darīt kesanggupan bereidheidvillighetchęć خوښه، رضا، چمتوالى، تيارى boa vontade bunăvoinţă готовность ochota pripravljenost voljnost villighet ความเต็มใจ razı/istekli olma 樂意 бажання رضا مندی sự sẵn sàng 意愿

আজকে বাপদাদা নিজের সর্বশ্রেষ্ট মহান পুণ্য-আত্মাদেরকে দেখচ্ছে –

புண்ணிய ஆத்மாக்கள் உங்களுடைய எண்ணம் மூலமாக நம்பிக்கை இழந்தவர்களையும் நம்பிக்கை வைத்திருப்பவராக ஆக்க முடியாதா என்ன?

Baumeister's top willpower ideas: Construct up your self-Handle by exercising it often in little means. Discover how to recognise symptoms that your willpower could be waning.

If for virtually any cause You're not entirely pleased with your order.. please Get in touch with us before you go away detrimental responses.. as we will do everything inside our power to instantly deal with the issue.All over again.. We appreciate here your company and attempt on your comprehensive fulfillment.

Inside the groundbreaking tradition of Finding Things Performed, The Willpower Instinct combines everyday living-changing prescriptive tips and complementary workouts weblink to help you viewers with goals starting from dropping excess weight to much more client parenting, significantly less procrastination, better wellbeing, and higher productiveness at function.

moedswilligheid تَعَمُّد умишленост intencional umíněnost; schválnost die Vorsätzlichkeit egenrådighed; stædighed επιμονή, ισχυρογνωμοσύνη, ξεροκεφαλιάobstinación kangekaelsus ارادى itsepäisyys entêtementכוונה, מזיד हठ svojeglavost, namjernost szándékosság kemauan keras þrjóska ostinazione; intenzionalità 故意 고의임 užsispyrimas stūrgalvība; ietiepība kedegilan stijfhoofdigheid, opzettelijkheid egenrådighet; forsettlighetupór, premedytacja ارادی obstinação încăpăţânare упрямство; умышленность tvrdohlavosť trmoglavost svojeglavost egensinne, egensinnighet, avsikt, avsiktlighet ความจงใจ kasıt 固執,故意 упертість سرکشی sự cố ý; tính bướng bỉnh 固执,故意

Recently the psychologist Roy File. Baumeister has shown that the drive metaphor has a kernel of neurobiological truth. In “Willpower,” he has teamed up with the irreverent Ny Periods science columnist John Tierney to elucidate this ingenious study and demonstrate how it may possibly improve our lives.

का, व्यर्थ संकल्प का, देह भान का बोझ समाप्त करनेवाले बन्धन

স্লোগান : ব্যার্থকে ফুল স্টপ দিয়ে দেও আর শুভ ভাবনার স্টক ফুল করো

वरदान: हम आत्माएँ, चलते फिरते डबल लाइट फरिश्ते की स्थिति की स्मृति में रहकर ऊड़ती कला का अनुभव

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *